Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Guangxi Nanning Flight Supply Trading Co., Ltd.
Liên lạc
Liên lạc
Sự bắt đầu lựa chọn tốt nhất

Liên lạc

 • Language
  +86-136-4788-0793
 • Language
  +86-771-567-1528
 • E mail
 • Địa chỉ
  Room 1822, Block 2, Hangyang International Building, No.131 Minzu Ave., Nanning, Guangxi, China
 • TY_MOBILES
  +86-771-5677-374
*86-777771-567-158 BSDZ'86-136-88-07993,
thông tin@ gxflight.com
Room, nbsp;1822;Block, Blocknhi;2,nbgài;2,Hangyang*nbsp;International, NHsp;Building,


Để lại tin nhắn
Tên của bạn
Email
Phôn
Tên của bạn
Comment